Hotline: 0969.35.35.36

Đào tạo và huấn luyện an toàn lao động

– Tổ chức các hình thức giáo dục và nâng cao trình độ nhận thức cộng đồng về môi trường.

– Cung cấp dịch vụ đào tạo về thể chế và phát triển nguồn nhân lực quản lý môi trường cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh khác.

– Tổ chức (hoặc phối hợp) đào tạo, đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về lĩnh vực chuyên ngành, an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, tâm sinh lý lao động và ecgonomi, bệnh nghề nghiệp, sơ cấp cứu tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm nghiệm thực phẩm và đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm cho nguồn nhân lực trong hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức mở các lớp đào tạo bồi dưỡng về: chính sách và pháp luật môi trường, kỹ năng quản lý môi trường, sản xuất sạch…

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá:

Điện thoại: 0969.353.536

Email: info@etohi.vn