Dịch vụ

Tư vấn lập hồ sơ đăng ký môi trường

Đăng ký môi trường là một loại hồ sơ môi trường được thực hiện theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022.

 1. Đối tượng phải đăng ký môi trường
 • Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
 1. Căn cứ pháp lý
 • Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 10/01/2022
 • Thông tư 02/2022/TT-BTNTM của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022
 1. Đối tượng được miễn đăng ký môi trường
 • Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về Quốc phòng, an ninh
 • Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương, hoặc phát sinh nước thải dưới 5 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.
 1. Cơ quan xác nhận đăng ký môi trường

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đăng ký môi trường của đối tượng quy định.Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được chọn quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

 1. Nội dung đăng ký môi trường

Nội dung đăng ký môi trường được thực hiện theo Mẫu số 47 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở
 • Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có)
 • Loại và khối lượng chất thải phát sinh
 • Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định.
 • Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường
 1. Thời điểm đăng ký môi trường

–  Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật bảo vệ môi trường và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

–  Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

–  Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

 1. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây :

+ Tiếp nhận đăng ký môi trường;

+ Kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn và giải quyết kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với nội dung đã được tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường.

Để được tư vấn hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ  Hotline : 0866.992.688

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá:

Điện thoại: 0969.353.536

Email: info@etohi.vn