Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 08/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; […]