Giới thiệu chung

Giấy phép hoạt động

PHÒNG QUAN TRẮC

 Phòng quan trắc hiện trường có nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện quan trắc tại hiện trường
 • Điều tra khảo sát, đo đạc và thu thập số liệu phục vụ công tác phân tích trong ở phòng thử nghiệm
 • Lấy mẫu, bảo quản mẫu vận chuyển mẫu đưa về phòng thử nghiệm

Thiết bị hiện trường:

 • Hanna HI 98194
 • Máy đo độ đục Hach 2100P
 • Thiết bị đo vi khí hậu Extech 45170
 • Đo nhanh bụi hiện trường SIBATA LD-3B
 • Máy đo độ ồn Extech – 407735
 • Máy lấy mẫu khí Kimoto HS – 7
 • Bơm lấy mẫu khí thải ống khói C5100
 • Thiết bị đo và phân tích khí thải TESTO 350
 • Bơm lẫy mẫu khí thải Uni – Vos
 • Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2,5
 • Thiết bị thu mẫu khí Gilair plus 5000
 • Metone 532
 • Máy đo độ ồn Quest – 2700
 • Máy đo độ rung ACO 3233
 • Bơm lấy mẫu bụi TSP xách tay Hi-Q TFIA-2
 • Máy đo độ rung RION VM 63

Một số hình ảnh đo thông số hiện trường:

 •