Dịch vụ

Tư vấn lập hồ sơ giấy phép môi trường

 1. Giấy phép môi trường là gì ?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải và được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo yêu cầu, điều kiện về thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 1. Căn cứ pháp lý

+ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, quy định về các trường hợp phải có giấy phép môi tường.

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/1/2022

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/1/2022

+ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020.

 1. Đối tượng phải có giấy phép môi trường
 • Dự án đầu tư Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III quy định tại điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 04/12/2020 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức thì phải thực hiện xin Giấy phép môi trường
 • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1, phải có giấy phép môi trường
 • Đối tượng quy định tại khoản 1 thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường
 1. Quy trình thủ tục

Bước 1 : Nộp hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tiếp.

Bước 2:  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường.

Bước 3: Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở;

 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm (Điều 43- Luật BVMT 2020)
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép
 • Tài liệu pháp lý kỹ thuật khác của dự án đầu tư, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ công nghiệp.
 1. Cơ quan có thẩm quyền (Điều 41- Luật BVMT 2020)
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường Cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau:
  Đối tượng quy định phải có giấy phép môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đối tượng quy định phải có giấy phép môi trường nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.
 • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây:

Dự án đầu tư nhóm II thuộc Đối tượng quy định phải có giấy phép môi trường

Dự án đầu tư nhóm III thuộc Đối tượng quy định phải có giấy phép môi trường nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với Đối tượng quy định phải có giấy phép môi trường còn lại.

Để được tư vấn hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ  Hotline : 0866.992.688

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá:

Điện thoại: 0969.353.536

Email: info@etohi.vn