PHÒNG THỬ NGHIỆM

Phòng thử nghiệm có nhiệm vụ:

  • Bảo quản và phân tích các mẫu đất, nước, không khí các thông số tuân thủ các phương pháp tiêu chuẩn/phi tiêu chuẩn được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 hoặc các chỉ tiêu khách mà khách hàng yêu cầu
  • Xử lý số liệu và báo cáo: kiểm tra số liệu, xử lý tính toán/thống kê, đánh giá và diễn giải về số liệu, đưa ra các khuyến nghị về kết quả cho khách hàng.

Thiết bị phòng thử nghiệm:

Máy AAS

Hệ thống máy GC- MS, GS – MCD