PHÒNG TƯ VẤN

Tư vấn các thủ tục pháp lý về môi trường cho khách hàng, lập hồ sơ xin cấp phép các thủ tục môi trường: Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường, vận hành thử nghiệm, đăng ký môi trường, giấy phép chủ nguồn thải, giấy phép xả thải…