Giới thiệu chung

Giấy phép hoạt động

PHÒNG VẬN HÀNH

Tiếp nhận thông tin khách hàng, yêu cầu của khách hàng và phân phối về các phòng ban chuyên môn tiến hành thực hiện đơn hàng.

Giúp Lãnh đạo Viện quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổ chức-hành chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, kế toán tài chính, quản trị.

Chuẩn hóa các quy trình quản lý, đảm bảo thực hiện thành công chương trình quản lý chất lượng Viện Y học Lao động và Công nghệ Môi trường theo TCVN ISO 9001:2015